Табели по наредбата за тютюнопушене в заведения и обществени места

Предлагаме табели по новата наредба.

Моля обърнете се към Таня Литова: 0876-429-144
e-mail: office@tangram.bg
Skype: tangram-media

Изпращане с наложен платеж за цяла България!!!

Ето и текста на наредбата:

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА
ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕ
С ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА
Приета с ПМС № 264 от 09.11.2010 г.
Обн. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г.
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1.  С  наредбата  се  определят  условията  и  редът,  при  които  се  допуска  тютюнопушене  в
закрити  обществени  места  и  сгради  с  обособени  работни  места,  съотношението  на  площта  на
обособените  самостоятелни  помещения  към  съответната  обща  площ,  техническите
характеристики и изискванията за вентилация, както и начинът за обозначаване на помещенията
по чл. 56, ал. 3 и 7 и заведенията по чл. 56, ал. 4 от Закона за здравето.

Чл. 2. (1)  Обособени  самостоятелни  помещения,  в  които  се  допуска  по  изключение
тютюнопушене, могат да се разкриват:
1. в местата за настаняване и средствата за подслон;
2. към залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение -
ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове;
3. в сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;
4. в плавателните съдове;
5. в сградите, в които има помещения с обособени работни места.
(2)  В  сградите,  в  които  има  обособени  работни  места,  тютюнопушене  се  допуска  само  в
определените от работодателите обособени самостоятелни помещения.
(3)  Общата  площ,  на  базата  на  която  се  изчислява  площта  на  обособените  самостоятелни
помещения, включва площта на:
1.  помещенията,  в  които  пребивават  посетителите  на  местата  за  настаняване,  средствата  за
подслон и плавателните съдове, с изключение на площта на коридорите, стълбите, асансьорите,
гаражите, общите санитарни и сервизни помещения;
2. залите за консумация в заведенията за хранене и развлечение;
3. залите, до които имат достъп гражданите в сградите на железопътни гари, летища, морски гари
и автогари;
4. помещенията, в които има обособени работни места.
(4) В  случай  че  лицата,  които  отговарят  за  управлението или ползването на  обектите по  ал. 1,
обособят  самостоятелни  помещения  за  тютюнопушене,  определят  със  заповед:  помещението,
правилата  за  използването  му,  лицето,  което  контролира  изпълнението  на  заповедта,  и
отговорността при неспазване на заповедта.
(5) В заведение за хранене и развлечение с площ, по-малка от 50 кв. м, когато е разположено в
обща  сграда,  заедно  с  обект/обекти  с  друго  предназначение  и  не  е  изолирано  с
въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати, не се допуска тютюнопушене.

Раздел II.
Изисквания, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения и
обектите, в които се допуска тютюнопушене Чл. 3.  Общата  площ  на  обособените  самостоятелни  помещения,  в  които  се  допуска
тютюнопушене, е по-малка от половината от общата площ, посочена в чл. 2, ал. 3.

Чл. 4. (1) Механична (нагнетателна и смукателна) вентилация, която отговаря на изискванията на
Наредба №  15  на  министъра  на  регионалното  развитие  и  благоустройството  и  министъра  на
енергетиката  и  енергийните  ресурси  от  2005  г.  за  технически  правила  и  нормативи  за
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и
разпределение на топлинна енергия  (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 20 от 2006 г.), се изгражда във:
1. обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене;
2.  залите  за  консумация  на  място  в  определени  видове  заведения  за  хранене  и  развлечение  -
ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове, които са с площ, по-малка от
50 кв. м, и в които собственикът е избрал да се допуска тютюнопушене;
3. в заведенията за хранене и развлечение с изцяло нощен режим на работа.
(2) Механичната вентилация по ал. 1 работи през цялото работно време на обекта.
(3) В  помещенията  и  обектите  по  ал. 1  се  поставя  светещ  знак,  предназначен  за  посетителите.
Знакът се изработва от прозрачни или полупрозрачни материали, които са осветени отвътре или
отзад  така,  че  светещата  повърхност  да  е  видима.  Върху  нея  се  изписва  текст  “Вентилацията
работи”.  Надписът  трябва  да  е  с  удебелен  (bold) шрифт  “Хелветика”,  с  размер  на шрифта  не
по-малък от 40 пункта.
(4)  Светлинната  сигнализация  се  включва  и  работи  по  време  на  работа  на  механичната
вентилация.
(5) Лицата, които отговарят за управлението или ползването на помещенията и обектите по ал. 1,
осигуряват ефективното функциониране и поддържане на механичната вентилация и светлинната
сигнализация.
(6)  В  протоколите  от  измерванията  по  чл. 56б,  ал. 1  от  Закона  за  здравето  се  посочват
конкретните  данни  съгласно приложение №  18  към  чл. 305  от Наредба №  15 на министъра на
регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси
от  2005  г.  за  технически  правила  и  нормативи  за  проектиране,  изграждане  и  експлоатация  на
обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Чл. 5. (1) Обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, се отделят
с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати.
(2) На вратата на помещенията по ал. 1 се поставя трайна маркировка с надпис “Помещение  за
пушене.  Забранено  за  лица  до  18-годишна  възраст”, изобразен  с  червен  удебелен  (bold) шрифт
“Хелветика”,  с  минимален  размер  на шрифта  60  пункта  и  графичен  знак  с  формата  на  кръг  с
диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял или прозрачен фон, с гранична червена ивица с широчина
10 мм и със символа на запалена цигара в черен цвят, разположен в центъра.
(3) На  една  от  стените  в помещението по  ал. 1  се поставя на  видимо място надпис  с  удебелен
(bold) червен шрифт “Хелветика”, с минимален размер на шрифта 50 пункта със следния текст:
“При  неработеща  вентилация  сигнализирайте  управителя  на  обекта  или  дежурния  здравен
инспектор на телефон …………………”, като се изписва телефонният номер на дежурния здравен
инспектор.

Чл. 6. (1)  В  заведенията  за  хранене  и  развлечения,  в  които  залите  за  консумация  са  с  площ,
по-малка от 50 кв. м, и собственикът е избрал в заведението да се пуши, както и в заведенията с
изцяло нощен режим на работа, на видимо място на входната врата се поставя трайна маркировка
със следния текст: “В заведението се допуска тютюнопушене. Забранено за лица до 18-годишна
възраст!”. Текстът се изписва с червен удебелен (bold) шрифт “Хелветика”, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял
или  прозрачен  фон,  с  гранична  червена  ивица  с  широчина  10  мм  и  със  символа  на  запалена
цигара в черен цвят, разположен в центъра.
(2) В залите на заведенията по ал. 1 се поставя на видимо място надпис с удебелен (bold) червен
шрифт  “Хелветика”,  с  минимален  размер  на  шрифта  50  пункта,  със  следния  текст: “При
неработеща  вентилация  сигнализирайте  управителя на обекта или дежурния  здравен инспектор
на телефон …………………”, като се изписва телефонният номер на дежурния здравен инспектор.

Чл. 7. В заведенията за хранене и развлечения, в които залите за консумация са с площ, по-малка
от 50 кв. м, и собственикът е избрал в заведението да не се пуши, на видимо място на входната
врата се поставя трайна маркировка със следния текст: “Заведение без тютюнев дим”. Текстът се
изписва със зелен удебелен (bold) шрифт “Хелветика”, с минимален размер на шрифта 60 пункта
и графичен знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял или прозрачен фон, с
гранична  червена  ивица  с  широчина  10  мм  и  със  символа  на  запалена  цигара  в  черен  цвят,
разположен  хоризонтално  в  центъра,  пресечен  с  червена  ивица  с широчина  10 мм  в  посока  от
горния ляв квадрант към долния десен квадрант.

Чл. 8. В закритите обществени места, обществения транспорт и закритите работни помещения, в
които е забранено тютюнопушенето, се поставя надпис със следния текст: “Пушенето забранено!
При нарушение звънете на телефон……………”, като се изписва телефонният номер на дежурния
здравен инспектор. Текстът се изписва с червен удебелен (bold) шрифт “Хелветика”, с минимален
размер на шрифта 60 пункта и графичен  знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90
мм, на  бял или прозрачен фон,  с  гранична  червена ивица  с широчина  10 мм и  със  символа на
запалена цигара в черен цвят, разположен хоризонтално в центъра, пресечен с червена ивица с
широчина 10 мм в посока от горния ляв квадрант към долния десен квадрант.

Чл. 9. Надписите по чл. 4, ал. 3, чл. 5, 6, 7 и 8 могат да се изписват освен на български език и на
други езици.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Самостоятелните помещения, в които се допуска  тютюнопушене, обособени в обектите по
чл. 2, ал. 1, заведенията за хранене и развлечение по чл. 6 и 7 и обектите по чл. 8 се привеждат в
съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила.

§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния здравен
контрол.

§ 3. Министърът на здравеопазването дава указания за прилагане на наредбата.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 56а, ал. 3 от Закона за здравето.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА
ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕ
С ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА
Приета с ПМС № 264 от 09.11.2010 г.
Обн. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г.
Раздел I.
Общи положения
Чл. 1.  С  наредбата  се  определят  условията  и  редът,  при  които  се  допуска  тютюнопушене  в
закрити  обществени  места  и  сгради  с  обособени  работни  места,  съотношението  на  площта  на
обособените  самостоятелни  помещения  към  съответната  обща  площ,  техническите
характеристики и изискванията за вентилация, както и начинът за обозначаване на помещенията
по чл. 56, ал. 3 и 7 и заведенията по чл. 56, ал. 4 от Закона за здравето.

Чл. 2. (1)  Обособени  самостоятелни  помещения,  в  които  се  допуска  по  изключение
тютюнопушене, могат да се разкриват:
1. в местата за настаняване и средствата за подслон;
2. към залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение -
ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове;
3. в сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;
4. в плавателните съдове;
5. в сградите, в които има помещения с обособени работни места.
(2)  В  сградите,  в  които  има  обособени  работни  места,  тютюнопушене  се  допуска  само  в
определените от работодателите обособени самостоятелни помещения.
(3)  Общата  площ,  на  базата  на  която  се  изчислява  площта  на  обособените  самостоятелни
помещения, включва площта на:
1.  помещенията,  в  които  пребивават  посетителите  на  местата  за  настаняване,  средствата  за
подслон и плавателните съдове, с изключение на площта на коридорите, стълбите, асансьорите,
гаражите, общите санитарни и сервизни помещения;
2. залите за консумация в заведенията за хранене и развлечение;
3. залите, до които имат достъп гражданите в сградите на железопътни гари, летища, морски гари
и автогари;
4. помещенията, в които има обособени работни места.
(4) В  случай  че  лицата,  които  отговарят  за  управлението или ползването на  обектите по  ал. 1,
обособят  самостоятелни  помещения  за  тютюнопушене,  определят  със  заповед:  помещението,
правилата  за  използването  му,  лицето,  което  контролира  изпълнението  на  заповедта,  и
отговорността при неспазване на заповедта.
(5) В заведение за хранене и развлечение с площ, по-малка от 50 кв. м, когато е разположено в
обща  сграда,  заедно  с  обект/обекти  с  друго  предназначение  и  не  е  изолирано  с
въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати, не се допуска тютюнопушене.

Раздел II.
Изисквания, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения и
обектите, в които се допуска тютюнопушене Чл. 3.  Общата  площ  на  обособените  самостоятелни  помещения,  в  които  се  допуска
тютюнопушене, е по-малка от половината от общата площ, посочена в чл. 2, ал. 3.

Чл. 4. (1) Механична (нагнетателна и смукателна) вентилация, която отговаря на изискванията на
Наредба №  15  на  министъра  на  регионалното  развитие  и  благоустройството  и  министъра  на
енергетиката  и  енергийните  ресурси  от  2005  г.  за  технически  правила  и  нормативи  за
проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и
разпределение на топлинна енергия  (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 20 от 2006 г.), се изгражда във:
1. обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене;
2.  залите  за  консумация  на  място  в  определени  видове  заведения  за  хранене  и  развлечение  -
ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове, които са с площ, по-малка от
50 кв. м, и в които собственикът е избрал да се допуска тютюнопушене;
3. в заведенията за хранене и развлечение с изцяло нощен режим на работа.
(2) Механичната вентилация по ал. 1 работи през цялото работно време на обекта.
(3) В  помещенията  и  обектите  по  ал. 1  се  поставя  светещ  знак,  предназначен  за  посетителите.
Знакът се изработва от прозрачни или полупрозрачни материали, които са осветени отвътре или
отзад  така,  че  светещата  повърхност  да  е  видима.  Върху  нея  се  изписва  текст  “Вентилацията
работи”.  Надписът  трябва  да  е  с  удебелен  (bold) шрифт  “Хелветика”,  с  размер  на шрифта  не
по-малък от 40 пункта.
(4)  Светлинната  сигнализация  се  включва  и  работи  по  време  на  работа  на  механичната
вентилация.
(5) Лицата, които отговарят за управлението или ползването на помещенията и обектите по ал. 1,
осигуряват ефективното функциониране и поддържане на механичната вентилация и светлинната
сигнализация.
(6)  В  протоколите  от  измерванията  по  чл. 56б,  ал. 1  от  Закона  за  здравето  се  посочват
конкретните  данни  съгласно приложение №  18  към  чл. 305  от Наредба №  15 на министъра на
регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси
от  2005  г.  за  технически  правила  и  нормативи  за  проектиране,  изграждане  и  експлоатация  на
обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Чл. 5. (1) Обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, се отделят
с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати.
(2) На вратата на помещенията по ал. 1 се поставя трайна маркировка с надпис “Помещение  за
пушене.  Забранено  за  лица  до  18-годишна  възраст”, изобразен  с  червен  удебелен  (bold) шрифт
“Хелветика”,  с  минимален  размер  на шрифта  60  пункта  и  графичен  знак  с  формата  на  кръг  с
диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял или прозрачен фон, с гранична червена ивица с широчина
10 мм и със символа на запалена цигара в черен цвят, разположен в центъра.
(3) На  една  от  стените  в помещението по  ал. 1  се поставя на  видимо място надпис  с  удебелен
(bold) червен шрифт “Хелветика”, с минимален размер на шрифта 50 пункта със следния текст:
“При  неработеща  вентилация  сигнализирайте  управителя  на  обекта  или  дежурния  здравен
инспектор на телефон …………………”, като се изписва телефонният номер на дежурния здравен
инспектор.

Чл. 6. (1)  В  заведенията  за  хранене  и  развлечения,  в  които  залите  за  консумация  са  с  площ,
по-малка от 50 кв. м, и собственикът е избрал в заведението да се пуши, както и в заведенията с
изцяло нощен режим на работа, на видимо място на входната врата се поставя трайна маркировка
със следния текст: “В заведението се допуска тютюнопушене. Забранено за лица до 18-годишна
възраст!”. Текстът се изписва с червен удебелен (bold) шрифт “Хелветика”, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял
или  прозрачен  фон,  с  гранична  червена  ивица  с  широчина  10  мм  и  със  символа  на  запалена
цигара в черен цвят, разположен в центъра.
(2) В залите на заведенията по ал. 1 се поставя на видимо място надпис с удебелен (bold) червен
шрифт  “Хелветика”,  с  минимален  размер  на  шрифта  50  пункта,  със  следния  текст: “При
неработеща  вентилация  сигнализирайте  управителя на обекта или дежурния  здравен инспектор
на телефон …………………”, като се изписва телефонният номер на дежурния здравен инспектор.

Чл. 7. В заведенията за хранене и развлечения, в които залите за консумация са с площ, по-малка
от 50 кв. м, и собственикът е избрал в заведението да не се пуши, на видимо място на входната
врата се поставя трайна маркировка със следния текст: “Заведение без тютюнев дим”. Текстът се
изписва със зелен удебелен (bold) шрифт “Хелветика”, с минимален размер на шрифта 60 пункта
и графичен знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял или прозрачен фон, с
гранична  червена  ивица  с  широчина  10  мм  и  със  символа  на  запалена  цигара  в  черен  цвят,
разположен  хоризонтално  в  центъра,  пресечен  с  червена  ивица  с широчина  10 мм  в  посока  от
горния ляв квадрант към долния десен квадрант.

Чл. 8. В закритите обществени места, обществения транспорт и закритите работни помещения, в
които е забранено тютюнопушенето, се поставя надпис със следния текст: “Пушенето забранено!
При нарушение звънете на телефон……………”, като се изписва телефонният номер на дежурния
здравен инспектор. Текстът се изписва с червен удебелен (bold) шрифт “Хелветика”, с минимален
размер на шрифта 60 пункта и графичен  знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90
мм, на  бял или прозрачен фон,  с  гранична  червена ивица  с широчина  10 мм и  със  символа на
запалена цигара в черен цвят, разположен хоризонтално в центъра, пресечен с червена ивица с
широчина 10 мм в посока от горния ляв квадрант към долния десен квадрант.

Чл. 9. Надписите по чл. 4, ал. 3, чл. 5, 6, 7 и 8 могат да се изписват освен на български език и на
други езици.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Самостоятелните помещения, в които се допуска  тютюнопушене, обособени в обектите по
чл. 2, ал. 1, заведенията за хранене и развлечение по чл. 6 и 7 и обектите по чл. 8 се привеждат в
съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила.

§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния здравен
контрол.

§ 3. Министърът на здравеопазването дава указания за прилагане на наредбата.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 56а, ал. 3 от Закона за здравето.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *